U Sarajevu zasjedala Vlada Federacije BiH

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Jedna od novina je da je propisan nedostajući Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima. Ovim je omogućeno jednostavnije ostvarivanje prava iz osnove uplaćenih doprinosa dobrovoljnih osiguranika.
Ovaj obrazac će biti objavljen u Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa. Nakon što Porezna uprava FBiH izvrši kontrole prijavljenog i uplaćenog iznosa doprinosa, podaci iz prijave bit će dostupni izvanproračunskim fondovima.
Novi je i Obrazac 2002-A Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Federacije BiH (koji čini sastavni dio Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa).
Izmjena jednog od članaka odnosi se na rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime je eliminirana mogućnost manipulacija zbog neblagovremenog prijavljivanja zaposlenika. Naime, obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se s danom nastanka promjene, a odjava osiguranja za zaposlenika najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.
Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i rada nacrno je uočeno da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora su da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora, koji unese prije prezentiranja inspektorima.
Novina u Zakonu je i omogućavanje osiguranicima jednostavnije provjera stanja uplaćenih doprinosa, elektroničkim putem uz unos podataka iz osobne iskaznice, kao i mogućnost da te podatke u vidu uvjerenja (s potpisom i pečatom) izdaje nadležna porezna ispostava. Uvjet da bi netko pristupio web portalu Porezne uprave je da osiguranik ima važeću osobnu iskaznicu i osobni identifikacijski broj (LIB/OIB), koji, na zahtjev osiguranika, izdaje nadležna porezna ispostava, čime se u potpunosti zadovoljavaju uvjeti sigurnosti podataka od zlouporabe i neovlaštenog pristupa.
Predložene izmjene u svezi uvida u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji sa FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH. Donošenje ovog zakona potrebno je zbog toga što su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine definisana drugačija rješenja (uslovi) u pogledu sticanja državljanstva po osnovi naturalizacije, te nepostojanje uslova za prestanak državljanstva po sili zakona.
Prema rješenjima predviđenim u Zakonu na nivou BiH, postoji obaveza usaglašavanja i harmoniziranje Zakona o državljanstvu Federacije BiH s tim propisom.
Imajući u vidu da određene odredbe Zakona o državljanstvu BiH ne bi mogle biti primjenjivane prije nego što Zakon o državljanstvu FBiH bude usaglašen s tim odredbama, ocijenjeno je da postoje uslovi za njegovo donošenje po hitnom postupku.
Kako je precizirano u Prijedlogu novog zakona, svi državljani FBiH su samim time i državljani BiH.
Osobama kojima prestane državljanstvo FBiH istovremeno prestaje državljanstvo BiH, osim ako steknu državljanstvo Republike Srpske. Osobama s područja FBiH kojima prestane državljanstvo BiH istovremeno prestaje i državljanstvo FBiH.
Državljanstvo FBiH stiče se porijeklom, rođenjem na području FBiH, primanjem državljanina Republike Srpske u državljanstvo Federacije BiH, posvojenjem, naturalizacijom, te međunarodnim sporazumom.
Državljanstvo FBiH porijeklom stiče dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava BiH ako su oba roditelja bili državljani FBiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto rođenja, ako je jedan roditelj bio državljanin FBiH u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno na području FBiH i ako je jedan roditelj bio državljanin Federacije BiH u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi dijete inače bilo bez državljanstva.
Ovo se odnosi i na slučaj ako je dijete rođeno u inostranstvu, a u vrijeme njegovog rođenja jedan od roditelja bio je državljanin FBiH, dok drugi nije bio državljanin BiH, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine života podnese prijavu za upis državljanstva FBiH.
Također, ako je dijete rođeno u inostranstvu, a u vrijeme njegovog rođenja jedan od roditelja je bio državljanin Federacije BiH, a drugi državljanin Republike Srpske, dijete stiče državljanstvo FBiH ako su roditelji s time saglasni. Ukoliko nisu saglasni, uslov je da je roditelj koji je upisao dijete u matičnu knjigu za evidenciju državljana u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu, u to vrijeme imao državljanstvo FBiH.
Kada jedan od roditelja ima državljanstvo FBiH, a drugi RS, dijete stiče državljanstvo FBiH ako je rođeno na području FBiH.
Ako je dijete rođeno u Republici Srpskoj, a u vrijeme rođenja je jedan od roditelja bio državljanin FBiH, a drugi roditelj nije bio bh. državljanin, dijete stiče državljanstvo FBiH ako su roditelji s time saglasni. U suprotnom, dijete stiče državljanstvo FBiH na zahtjev roditelja koji ima isto to državljanstvo.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU
DRŽAVNIM KAPITALOM U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH. Utvrđivanjem Prijedloga ovog zakona Vlada FBiH je ispoštovala presudu Ustavnog suda FBiH o zahtjevu potpredsjednika FBiH za utvrđivanje ustavnosti Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, donesenu 3.11.2015. godine.
Prema odredbama Zakona, u Federaciji BiH ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima vrše Federacija BIH, kantoni, gradovi i općine u okviru svojih nadležnosti. U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše općine, gradovi i kantoni, ovlaštenja svojim propisima uređuju općine, gradovi i kantoni, svako u okviru svojih nadležnosti.
Privredno društvo sa stopostotnim učešćem državnog kapitala može biti osnovano posebnim zakonom, a Federalna vlada može takvo društvo osnovati kada ocijeni da je to od interesa za FBiH ili za poslovanje privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.
Vlada FBiH neposredno vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, i to kroz učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominovanje kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora, te kroz davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave i razrješenje dužnosti članova uprave. Vlada, putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, vrši evidentiranje, upravni i nadzor općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja Vladi FBiH.
Federalna vlada donosi odluku kojom utvrđuje Listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti FBiH. Vlada može vršenje ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednom društvu iz federalne prenijeti na drugi nivo vlasti, uz obavezno pribavljanje prethodne saglasnosti Parlamenta FBiH i nadležnog organa nivoa vlasti na koji se ovlaštenja prenose. Ona, također, može vršenje ovlaštenja u privrednom društvu iz nadležnosti drugih nivoa vlasti prenijeti u nadležnost FBiH, također uz pribavljanje saglasnosti.
Postupak izbora i nominovanja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora, uime državnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, pokreće Vlada Federacije odlukom o raspisivanju javnog konkursa. Izuzetno, bez provođenja postupka Vlada može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova nadzornog odbora uime državnog kapitala koji se imenuju do okončanja konkursnog postupka.
Izbor kandidata za članove uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala vrši organ utvrđen statutom tog privrednog društva na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva.
O Nacrtu ovog zakona obavljene su javne rasprave u četiri privredne komore u Federaciji BiH, a uvažene su i primjedbe dostavljene potem web-stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

UREDBA O VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH kojom se uređuje vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti FBiH, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.
Uredba će biti primjenjivana do donošenja Zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH.
U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada FBiH, neposredno ili putem federalnih organa uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija.
U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Federalna vlada neposredno vrši ovlaštenja učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata.
U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrši poslove evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi FBiH.
Federalna vlada utvrđuje listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Listom se zadužuju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije za praćenje rada, vršenje nadzora i podnošenje izvještaja Vladi FBiH za svako privredno društvo sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Lista je sastavni dio ove uredbe i u nju su uvrštena 53 privredna društva.
Ovom uredbom regulisana su neposredna ovlaštenja Vlade FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, a to su učešće u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova nadzornih odbora i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava privrednih društava i razrješenje dužnosti članova uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala
Uredbom su određena i ovlaštenja koja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u nadležnosti Federacije Vlada FBiH vrši putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija. Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije koji, uime Vlade Federacije, vrše ovlaštenja koja se odnose na evidentiranje, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, praćenje rada i monitoring, evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava iz Liste, mogu vršiti isključivo ukoliko podnosilac zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata, dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije navedene u ovoj uredbi.
U Uredbi su navedene i kaznene odredbe koje će biti primjenjivane za nepoštivanje njenih odredbi.
Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Vlada Federacije BiH.
Privredna društva iz Liste dužna su uskladiti odredbe svojih statuta sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE

Federalna vlada danas nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita vezanih za švicarski franak (CHF) u konvertibilne marke po kursu na dan sklapanja ugovora o kreditu, koji je podnio Klub zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.
U obrazloženju je navedeno da bi primjena predloženih zakonskih rješenja imala za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u zakonu. Predloženim rješenjem bila bi dovedena u pitanje ravnopravnost korisnika kredita s valutnom klauzulom u eurima, budući da su u praksi ovi krediti imali čak i dvostruko veće kamatne stope od onih odobrenih s valutnom klauzulom CHF. Primjenom ovakvog zakona federalni budžet bi bio izložen riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete. Također, postoji rizik od ugrožavanja finansijske stabilnosti i poslovanja banke, što posljedično može dovesti u pitanje sigurnost njenih deponentata i drugih povjerilaca banke.
Vlada FBiH ističe da ovu problematiku treba zasnivati na dobrovoljnom rješavanju na relaciji banka – komitent, naprimjer konverzijom postojećih kredita u valutnoj klauzuli CHF u kredite s valutnom klauzulom u eure ili KM. Također, navedeno je da predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komitenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odnosno fizičke osobe koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja.
Rješavanje problema bi trebalo da se odnosi samo na postojeće kreditne partije fizičkih osoba, a ne, kako je to predloženo ovim zakonom, na osobe koje su na neki način rješile ovo pitanje i na one koji su te kredite koristili u poslovne svrhe. Ponuđena rješenja bi trebalo bazirati i na pružanju olakšica komitentima, kao što su reprogram duga ili otpis dijela kamate.
U drugom današjem izjašnjenju, podržavajući svaku akciju i inicijativu koja ima za cilj zaštitu dječijih prava i interesa, Federalna vlada je ocijenila prihvatljivom inicijativu za izradu Nacrta zakona o zaštiti prava djeteta (po uzoru na tzv. “Aleksin zakon” u Srbiji), koju je pokrenuo zastupnik u Parlamentu FBiH Mahir Mešalić. Inicijativa predviđa izradu i usvajanje zakona koji bi u cijelosti bio zasnovan na zaštiti dječijih prava, te prevenciji i kažnjavanju nasilja nad djecom.
Nakon razmatranja ove inicijative i predloženih mjera koje bi trebao obuhvatiti novi zakon, Vlada je mišljenja da je oblast zaštite dječijih prava regulisana postojećim zakonskim okvirom, kao i drugim uspostavljenim mehanizmima. Međutim, realizacija pojedinih propisanih obaveza nije na zadovoljavajućem nivou. Stoga je potrebno da pojedine institucije i drugi subjekti aktivnije primjenjuju i poštuju normative akte kojima su jasno definisane obaveze, odgovornosti i sankcije na zaštiti prava djece.
Poštivanjem i provedbom akata bit će osigurana efikasnija zaštita djece i obezbijeđeni kvalitetniji uslovi za optimalan razvoj i u najboljem interesu djeteta. Također, potrebno je da nadležne institucije rade na kontinuiranom poboljšanju uspostavljenih mehanizama, odnosno implementaciji Konvencije o pravima djeteta, uzimajući u obzir obaveze i preporuke koje je donio Komitet za prava djeteta. U cilju provođenja Konvencije i drugih međunarodnih dokumenata, na nivou BiH doneseno je osam, a u Federaciji BiH oko 40 dokumenata koji tretiraju zaštitu prava djeteta.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno prati i učestvuje u izradi dokumenata vezanih za problematiku vršnjačkog nasilja, odnosno zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. U narednom periodu bit će realizovane utvrđene obaveze u Akcionom planu za djecu BiH (2015.-2018.), kao i primjeni dokumenta “Smjernice za postupanje u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u BiH”, u čijoj je izradi učestvovalo i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ocijenila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 24. stav (6) Zakona o električnoj energiji, koje je podnesenom inicijativom tražio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je u toku.
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU