Izvješće o radu Vlade HNŽ-a

Mostar – Na 76. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije  utvrdila je Prijedlog Izvješća o radu Vlade za 2017. godinu. Istaknuto je kako je  rad  Vlade u protekloj godini bio usmjeren na provedbu Akcijskog plana Hercegovačko-neretvanske županije za realiziranje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina i Programa rada u 2017. godini, a napose na ostvarenje postavljenih ključnih ciljeva, uz ostalo: jačanje socijalne uključenosti i solidarnosti s ciljem  demografske obnove, zaštite djece, majčinstva i obitelji u stanju socijalne potrebe, uz kontinuirani razvitak kvalitete pružanja zdravstvenih usluga i promoviranje zdravlja, stvaranje uvjeta za razvitak učinkovitog i uređenog tržišta, uz uvažavanje potreba osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada – mladih osoba bez radnog iskustva i dugotrajno nezaposlenih osoba, te unaprjeđenje poslovnog okruženja, afirmiranje i jačanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva. U tom kontekstu, na poseban način istaknuto je donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom, na koji se čekalo više godina, a čiji je cilj zaustavljanje dugogodišnjega prirodnog pada nataliteta, te sve intenzivnije iseljavanje mladih obitelji. Zakonom su predviđena materijalna i druga davanja obiteljima radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, ali i pomoć u ostvarivanju reproduktivne uloge obitelji i poboljšanju kvalitete života u obitelji odnosno osigurano je pravo na financiranje opremanja novorođenog djeteta, dječji doplatak, naknadu za majke u radnom odnosu, te novčanu potporu za nezaposlene majke, za što će na godišnjoj razini biti osigurano  oko 5.500.000 KM.

Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Proračunu koji je, u prvom redu, rezultat ušteda. Ostvareni suficit preusmjeren je u različne razvojno-socijalne programe jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu; visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima; kulturnim i športskim institucijama; gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava usmjeren je na izmirenje obveza za izvršne sudske presude.

Među ključnim mjerama koje je Vlada provela s ciljem fiskalnoga konsolidiranja i smanjenja proračunskog duga, bilo je rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama proračunskih korisnika koje znatno opterećuju Proračun. Vlada je javnim pozivom pozvala sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje imaju potraživanja temeljem pravomoćnih presuda ili rješenja, da podnesu prijavu svojih potraživanja s ciljem zaključenja Ugovora o izvansudskoj nagodbi. Na ime izvršnih sudskih presuda u 2017. godini uplaćeno je 3.976.700 KM, čime je Vlada potvrdila svoju opredijeljenost za rješavanje ove problematike.

Jačanje fiskalne stabilnosti i održivosti javnih financija, pozitivno se odrazilo i na poslovanje županijskih izvanproračunskih fondova: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, Službe za zapošljavanje  HNŽ i Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017, Zavod zdravstvenog osiguranja preusmjerio je dodatnih 9.000.000 KM bolničkim zdravstvenim ustanovama, a Vlada je iz Proračuna za 2017. godinu odobrila 1.031.000 KM u svrhu poboljšanja materijalnog statusa zdravstvenih ustanova na području Županije.

Tijekom 2017. godine okončane su i aktivnosti na izradi najznačajnijeg strateškog dokumenta – Strategije razvitka HNŽ za razdoblje 2017. – 2020. i Akcijskog plana za njezino implementiranje, kojom su kao ključni sektori ekonomskog i gospodarskog razvitka identificirani sektori malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i turizma utemeljenog na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Županije, a sve uz uvjet osiguranja visokih standarda zaštite okoliša.

U vezi s radom Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o oružju i streljivu u HNŽ, koji je usvojila Skupština HNŽ i koji je usklađen s međunarodnim standardima odnosno direktivama Europske unije. U 2017. godini okončan je natječajni postupak za prijam u radni odnos 75 kadeta za čin „policajac“ i 5 kadeta za čin „mlađi inspektor“. Također, Vlada je u 2017. godini dala suglasnost za školovanje novih 88 kadeta za čin „policajac“ i 12 kadeta za čin „mlađi inspektor“ te njihov prijam u radni odnos nakon uspješno završenog školovanja u Sarajevu. Također, primopredajom 31 novog policijskog vozila, u 2017. godini završena je nabava ukupno 100 vozila, koja su stavljena na raspolaganje organizacijskim jedinicama Uprave policije MUP-a. Završetkom Programa dodjele vozila vrijednih više od 4 milijuna KM znatno je unaprijeđen rad, a operativnost i mobilnost rada policije podignute su na višu razinu.

Iz područja Ministarstva financija Vlada je, uz ostalo, usvojila Smjernice i ciljeve ekonomske politike za razdoblje 2018.-2020. godina koje sadrže: strateške ciljeve i prioritete županijske Vlade, osnovne pokazatelje ekonomske politike i preduvjeta društvenog i gospodarskog razvitka u BiH, osnovne makroekonomske pokazatelje u Županiji i pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNŽ za razdoblje 2018.-2020. godina, kao i pregled obveza na temelju unutarnjeg i vanjskog duga te izdanih jamstava u HNŽ. Također, iznova je istaknuta opredijeljenost za prihvaćanje inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, radi pravednije raspodjele javnih prihoda odnosno većeg sudjelovanja HNŽ u raspodjeli javnih prihoda.

Iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave naglašena je posvećenost osiguranju materijalnih i kadrovskih preduvjeta za rad pravosudnih tijela na području HNŽ, posebice ponovnom početku rada Općinskog suda u Čitluku.

Vezano za rad Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, uz donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom, istaknuti su i brojni projekti iz područja socijalne skrbi, kao što su potpora radu javnim kuhinjama i podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj, za koje troškove smještaja plaća Županija.

Iz područja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih, čime se sustavnim uređenjem daje značajan doprinos da se radno sposobno pučanstvo, kroz koncept cjeloživotnog učenja, učini konkurentnim na tržištu rada koje se ubrzano mijenja pod utjecajem tehnoloških dostignuća i moderniziranja proizvodnih procesa. Također, usvojena je Informacija o stanju u području obrazovanja u kojoj je posebno istaknuto kako je potrebno donošenje novih zakonskih propisa i podzakonskih akata, koji bi cjelovito i sustavno regulirali područje obrazovanja. Predložene su i mjere za poboljšanje stanja u obrazovanju usmjerene ka kvalitativnom poboljšanju i unaprjeđenju cjelovitog obrazovnog sustava.

Uz redovito mjesečno sufinanciranje Sveučilišta i Univerziteta u ukupnom iznosu od 7.870.000 KM, Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu Vlada je osigurala i više od 1.000.000 KM za različne projekte za znanost i znanstvene institucije. Uz to, u 2017. god. Vlada je, s ciljem poboljšanja materijalnog statusa studenata, osigurala sredstva za 1650 stipendija i subvencija za smještaj u studenske domove.

Iz djelokruga rada Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila Plan i program Uprave za ceste za 2017. kojim je, s ciljem očuvanja putne infrastrukture i sigurnosti na cestama, dan prioritet redovnom ljetnom i zimskom održavanju regionalnih cesta. Također, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju metodologije za implementiranje projekata u 2017. i 2018. godini, kao i Odluku o odobravanju utroška razgraničenih prihoda iz 2016. godine u iznosu od 1.415.408,12 KM. Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2017. godinu Vlada je odobrila utrošak novčanih sredstava s pozicije „Transfer drugim razinama vlasti“ u iznosu od 2.200.000 KM, sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

U svojstvu nositelja priprave izrade i nositelja izrade Prostornog plana HNŽ, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je provelo potrebne aktivnosti za uključenje javnosti u proces izrade Prijedloga Prostornog plana HNŽ, pa su na tom tragu u  općinama Stolac i Jablanica i Gradu Mostaru održane javne rasprave o Nacrtu Plana, sa stručnim obrazloženjem nositelja priprave i izrade Plana.

Iz resora Ministarstva gospodarstva Vlada je donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg plana provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.–2020. godine i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ-K za razdoblje 2012.–2020. godina. S ciljem razvitka poduzetništva i obrta, Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2017. godinu, Vlada je na poziciji „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ osigurala 950.000 KM. Sredstva su dodijeljena prema utvrđenim kriterijima, a u svrhu razvitka poslovne infrastrukture, tehnološkoga stanja i potpore starim i tradicionalnim djelatnostima i obrtima.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je razmotrila i usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od buke i uputila ga u skupštinsku proceduru. Riječ je o Zakonu kojim se to područje prvi put uređuje na razini Županije, kao i dopuštene razine buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja buke, granične razine buke usklađene s namjenom prostora i vremena u tijeku dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi, a posebice njihovo zdravlje. Također je utvrđen i Prijedlog Zakona o zaštiti prirode, kojeg je Skupština usvojila na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Ovim zakonom utvrđuje se očuvanje, obnova i povećanje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, osigurava sustav zaštite prirodnih vrijednosti, kao i održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećenja dijelova prirode, sprječavaju se štetni zahvati ljudi i poremećaji u prirodi, te osigurava pravo građana na zdrav okoliš. Uz to je utvrđen i Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojeg je Skupština usvojila na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Usvojena zakonska rješenja značajno će doprinijeti razvitku ugostiteljske djelatnosti, povećanju učinkovitosti sustava, boljem koordiniranju jedinica lokalne samouprave, županije i ugostitelja, te zakonitosti rada ugostiteljskih objekata.

Vlada je na prijedlog Ministarstva usvojila i Prijedlog Plana upravljanja za Park prirode Hutovo blato za razdoblje od deset godina kojim se stvaraju preduvjeti ne samo za zaustavljanje ekološkoga i biološkoga degradiranja i očuvanja ovog visokovrijednog prostora, nego i otvara put održivom gospodarskom razvitku i samoodrživosti javnog poduzeća koje upravlja tim zaštićenim prostorom.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prvi put dodijelila županijske poticaje u poljoprivredi u iznosu od 900.000 KM. Također su dodijeljena namjenska sredstva vodnih naknada u ukupnom iznosu od 6.452.502,82 KM za sufinanciranje izgradnje i održavanja vodnih objekata.

Uz brojne aktivnosti Ministarstva za pitanja branitelja, istaknut je Program sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja u ukupnom iznosu 375.000 KM i utvrđena  lista zahtjeva za odobrena sredstva za sufinanciranje za 16 poslodavaca za zapošljavanje 36 osoba.

 

AUDIO: Oliver Soldo