MINISTAR DRLJAČA NA OTVORENJU KONFERENCIJE POSVEĆENE OBLASTI INVALIDNOSTI

Sarajevo, 16.3.2016.: Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nazočio je otvorenju konferencije „Stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Provedba UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – instrumenti za njezinu provedbu u Federaciji BiH“, koja se jučer i danas održava u Sarajevu.
– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je trajno opredijeljeno da politika u oblasti invaliditeta bude kreirana i vođena zajedno s organizacijama osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH, sukladno načelima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom i politike koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, a koja je jedan od rijetkih dokumenata koji se u gotovo istome obliku i sadržaju primjenjuje na cijelome prostoru Bosne i Hercegovine.

Na to smo iznimno ponosni, jer su kreiranju ovih dokumenata nemjerljiv doprinos dali i neki od istaknutih čelnika vaših koalicija – istaknuo je ministar Drljača u svom govoru na otvorenju konferencije.
U proteklim godinama Federalno ministarstvo je podržavalo, stručno i materijalno, osnutak koalicija organizacija osoba sa invaliditetom širom FBiH. Rebalansom proračuna za 2016. godinu, Vlada FBiH će nastojati osigurati potporu projektima od interesa za osobe sa invaliditetom.
– Početkom ovog mjeseca, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima petogodišnje provedbe Strategije za jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH za 2011.-2015. godinu, te možemo biti zadovoljni, no na tomu ne trebamo stati – kazao je ministar Drljača.
Stoga, u provedbi aktivnosti iz buduće Strategije za period 2016.-2020. godina, uz pouzdane partnere u vidu čvrstih i homogenih koalicija organizacija osoba sa invaliditetom trebaju biti ostvareni još bolji rezultati, jer sve što je dobro i korisno za osobe sa invaliditetom, dobro je i za društvo u cijelosti.

Osobe sa invaliditetom imaju iste potrebe kao i svi drugi članovi društva, te je zbog toga društvo obvezno skrbiti da se naši sugrađani sa invaliditetom osjećaju ravnopravnim i prihvaćenim članovima društva.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike očekuje da proces profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja bude još efikasnji i transparentniji i da zaposlena osoba sa invaliditetom može biti samostalan kreator vlastitog života.
– U planu je i donošenje Zakona o udrugama osoba s invaliditetom zbog potrebe nazočnosti reprezentativnih predstavnika osoba sa invaliditetom, s kojima je potrebno surađivati, u duhu međusobnog uvažavanja i razumijevanja, na boljitak cijele društvene zajednice – dodao je federalni ministar.
Također, ministar Drljača je posvetio pozornost i realizaciji dokumenta Jedinstvena lista invaliditeta, koji uskoro treba razmatrati Vlada Federacije BiH, a putem kojeg će biti ocjenjivane sve kategorije osoba sa invaliditetom, bez obzira iz koje skupine dolaze. Ovim dokumentom treba riješiti dio problema diskriminacije po osnovu invaliditeta. Nakon usvajanja nove jedinstvene liste sve osobe sa invaliditetom bit će ocjenjivane prema istim kriterijima i metodologiji, bez obzira dolaze li iz reda ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata ili osoba s tzv. neratnim invaliditetom.
Vlada Federacije BiH je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje i Prijedlog zakona o jedinstvenom registru gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, te se može očekivati njegovo brzo usvajanje. Time će pružiti i potrebni alat pomoću kojega će biti demistificirana priča o eventualnim duplim korisnicima iste vrste naknada po više zakonskih propisa.
Kada je riječ o izradi nove Strategije za jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za razdoblje 2016.-2020., ministar Drljača je istaknuo kako se u završnoj fazi ovog dokumenta očekuje i veliki doprinos predstavnika koalicija osoba s invaliditetom. Pri tomu će biti vođeno računa da nova Strategija bude realan i ostvariv dokument s jasnim ciljevima i mjerama učinka. Također će biti insisitrano na ocjeni učinka za svaku godinu provedbe dokumenta, i to od svih sudionika na svim razinama vlasti, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU