POČELA 53. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Sarajevo, 13.5.2016.: Razmatranje Plana aktivnosti i konkretnih mjera s ciljem finansijske konsolidacije penzijskog sistema Federacije BiH, jedna je od tačaka sjednice Vlade Federacije BiH koja je danas počela u Sarajevu. Obaveze predložene zaključcima odnose se na poreske obveznike u većinskom državnom vlasništvu, javna preduzeća i javne ustanove, Federalni zavod PIO, Poreznu upravu FBiH, Federalnu upravu za inspekcijske poslove i Agenciju za bankarstvo FBiH.

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH upoznat će Vladu s rezultatima svog rada za period juli – decembar 2015. godine, u kojem je izvršena revizija privatizacije Dite d.d. Tuzla, Feroelektra d.d. Sarajevo i hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
Na dnevnom redu je i deseti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period od 1. januara do 31. marta 2016. godine. Glavni cilj ovog projekta, čija provedba je počela 23.9.2013. godine, jeste usuglašavanje podataka o nekretninama u urbanim sredinama Federacije BiH.
Vlada će se, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izjasniti o odobravanju pokretanja postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Rudstroj” d.d. Kakanj sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je za današnju sjednicu pripremilo informaciju o provedbi preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Izvještaja revizije učinka „Nedovoljna obnova šuma u Federaciji BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama“

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU