PRESS-KONFERENCIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE/ZNANOSTI IZLAGANJA MINISTRICE ELVIRE DILBEROVIĆ

 

Kada se osvrnemo na protekli period i nadležnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, mogu ustvrditi da kontinuirano napredujemo i ostvarujemo vidljive i konkretne pomake u svim segmentima obrazovne reforme.

Podrška projektima u oblasti obrazovanja i nauke

Ministarstvo je i prošle godine, u okviru više od 50 različitih programa, podržalo projekte iz oblasti obrazovanja i nauke u ukupnom iznosu od preko sedam i po miliona KM. Ova su sredstva realizirana za (su)finansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja i studentskog standarda, kao i iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Između ostalog, uspješno smo realizirali projekt nabavke besplatnih udžbenika za osnovnoškolce u stanju socijalne potrebe, u kojem je sudjelovalo svih 10 kantona, što smatramo izuzetno važnom socijalnom mjerom. U sklopu projekta je kupljeno 91.365 udžbenika za oko 14.500 učenika. Osigurali smo novčane podrške učenicima osnovnih i srednjih škola romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina u FBiH, kao i studentima Romima, nagrade talentiranim učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na takmičenjima u znanju, ali i nagrade za prosvjetne radnike. Poboljšali smo uvjete rada u 32 odgojno-obrazovne ustanove u cijeloj FBiH, osigurali stipendije za najbolje studente sa svih javnih fakulteta, kao i za studente s invaliditetom, subvencionirali smještaj i ishranu za oko 400 studenata u studentskim domovima te osigurali 120 studentskih zajmova. Prošle godine pokrenut je i novi program kroz koji smo podržali opremanje biblioteka osnovnih škola u Federaciji BiH i nabavku neophodne školske lektire.

Zadržali smo kontinuitet i kada je u pitanju podrška razvoju nauke te naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, s ciljem stvaranja preduvjeta za brže uključivanje BiH u krug zemalja regiona i Evropske unije, opredijeljenih za izgradnju društva zasnovanog na znanju i njegovoj primjeni. U prošloj godini u oblast nauke uloženo je 3,6 miliona KM. Podržali smo realiziranje 43 projekta iz različitih naučnih oblasti te sufinasirali institucije nauke i kulture od značaja za BiH u ukupnom iznosu od preko 1,2 miliona KM. I prošle, i ove godine, s javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama potpisali smo ugovore o (su)finansiranju programa i projekata u oblasti nauke od značaja za FBiH – ukupno, u ove dvije godine, za ove namjene izdvojili smo preko 2,7 miliona KM. Također, između ostalog, kontinuirano podržavamo projekte bilateralne naučno-tehnološke saradnje međunarodnog karaktera, kao i izdavanje i otkup referentne naučne literature i visokoškolskih udžbenika, rad univerzitetskih biblioteka u FBiH te održavanje naučno-stručnih skupova. I sami smo, krajem prošle godine, održali zapaženi dvodnevni naučni skup u Mostaru o hercegovačkim naučnicima i tradiciji istraživanja u Hercegovini.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je do sada, a i nadalje će, zajedno sa Federalnom vladom, stvarati uvjete te u okviru raspoloživih finansijskih sredstava raditi i na podizanju kvalitete studentskog života i razvoja studentskog standarda, a podrške će biti usmjerene i implementiranju Bolonjskog procesa.

Reforme obrazovnog sistema – povezivanje sa tržištem rada

U BiH se posljednje dvije decenije provode korjenite reforme odgojno-obrazovnog sistema, a ova reforma, kao i svaka druga, jeste jedan proces.

Imajući u vidu recentne dokumente koji usmjeravaju ekonomsku politiku u BiH, pa tako i u Federacij BiH, kao što je Reformska agenda ili Program rada Vlade Federacije BiH u ovom mandatnom periodu, akcenat je stavljen na aktivnosti koje povezuju obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada. Pitanje odnosa između obrazovnog sistema i tržišta rada jedno je od krucijalnih pitanja. Stoga je nužno, što hitnije, pronaći način kako prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada, a naša je namjera, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, osmisliti kako održivo usmjeriti obrazovanje prema tržištu rada te u srednjoškolsko obrazovanje inkorporirati silabuse koji će se bazirati na stjecanju praktičnih vještina.

Razvoj karijerne orijentacije u FBiH

Ovo Ministarstvo radi i na koncipiranju dokumenata koji bi pomogli razvoj karijerne orijentacije u Federaciji BiH. Iduće sedmice, na sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH, planirano je i potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti razvoja karijerne orijentacije u FBiH između Federalnog ministarstva i nadležnih kantonalnih ministarstava obrazovanja. Cilj ove saradnje je stvaranje uvjeta i sistema podrške u obrazovnom sistemu koji će omogućiti svakom učeniku, studentu i odraslom polazniku da donosi informirane i na činjenicama zasnovane odluke koje se odnose na izbor daljeg školovanja, puteva učenja i cjeloživotnog profesionalnog razvoja u skladu sa individualnim mogućnostima i afinitetima, kao i zahtjevima tržišta rada, ekonomskog, društvenog i tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine.

Partnerstvo politika za cjeloživotno učenje FBiH

Također, Ministarstvo je potpisnik i Memoranduma o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno učenje Federacije BiH. Ovo savjetodavno tijelo uspostavljeno je s ciljem saradnje u vođenju politika cjeloživotnog poduzetničkog učenja, odnosno kako bi se osiguralo uvođenje cjeloživotnog poduzetničkog učenja, integrаlno i sveobuhvаtno, u svim oblicimа i nа svim nivoimа obrаzovаnjа, kаo ključne kompetencije zа rаzvoj konkurentne ekonomije, zаsnovаne nа poduzetničkoj inicijаtivi, znаnju i inovаcijаmа.

Model zakona o udžbenicima

Također, finalizirali smo i tekst modela zakona o udžbenicima, čijim bi se usvajanjem regulirala oblast udžbeničke politike na nivou Federacije BiH. Na taj način bi se reducirao, odnosno ujednačio broj odobrenih udžbenika po jednom nastavnom predmetu, odnosno razredu, što bi dovelo i do ekonomskih ušteda, prije svega roditeljima. Naime, ujednačavanje, odnosno smanjenje broja odobrenih udžbenika dovest će do povećanja tiraža, a što bi trebalo direktno izazvati smanjenje cijene koštanja jednog udžbenika. Planirano je da se ovaj dokument razmatra na narednoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, koja će se održati 18. 5. 2016. godine. Do kraja ove godine planirana je izrada opće koncepcije udžbenika, kojom se utvrđuju osnovni zahtjevi i standardi kvaliteta udžbenika, odnosno pruža pomoć i daju okviri za postupke u procesu izrade udžbenika.

Vršnjačko nasilje – Projekt zapošljavanja stručnih saradnika u OS i SŠ

U saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, radimo na kreiranju projekta zapošljavanja više od 100 pedagoga, psihologa, logopeda i drugih stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, s ciljem unaprijeđenja postojećih aktivnosti koje se provode na prevenciji i suzbijanju ozbiljnog problema vršnjačkog nasilja. Također, ovi mladi stručni saradnici značajno bi mogli pomoći da se dodatno unaprijedi saradnja između svih subjekata odgojno-obrazovnog djelovanja (učenik, nastavnik, roditelj). U pripremi je koncept ovog projekta, a namjera je uključiti i međunarodne organizacije i druge partnere koji bi nam mogli pružiti adekvatnu tehničku i stručnu pomoć.

Pestalozzi program Vijeća Evrope

Provodimo i Pestalozzi program obuke namijenjen stručnjacima u oblasti obrazovanja, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Vijećem Evrope. U ovoj godini je, do sada, obrađeno 29 on-line prijava koje su pristigle za sudjelovanje na radionicama u Rumuniji, Njemačkoj, Hrvatskoj, u Francuskoj, Austriji, Andori, Norveškoj, Španiji. U ponedjeljak, 16.05.2016. godine, u Mostaru će biti održana Druga konferencija o efektima provedbe Pestalozzi programa u FBiH, koja će okupiti oko 70 stručnjaka u oblasti obrazovanja, a sudionicima će biti prezentirane i nove mogućnosti stručnog usavršavanja koje pruža ovaj program Vijeća Evrope.

Budžet FMON-a za 2016. godinu

Ovogodišnji Budžet Ministarstva umanjen je za 800 hiljada KM, i iznosi 6,9 miliona KM. Nažalost, obrazovanju i nauci ne daje se potrebno značenje te se ponovo na njih gleda kao na nekakvu poteškoću ili običnu budžetsku stavku. Dosadašnji pristup trebamo mijenjati, jer su ovo razvojne i pokretačke snage našeg društva i kao takve zaslužuju i puno više pažnje, i puno više ulaganja, na čemu ćemo nastaviti kontinuirano insistirati. I to, u saradnji i zajedničkom djelovanje svih aktera u sistemu obrazovanja, s jedinstvenim ciljem provođenje započetih reformskih procesa, unapređenja obrazovanja i njegove pristupačnosti, prihvatljivosti i efikasnosti za sve bh. građane, a u konačnici i s ciljem stvaranja preduvjeta za brže uključivanje BiH u krug zemalja regiona i Evropske unije.

Koordiniranje i saradnja

Istaknula bih važnost i značaj Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao koordinacijskog i savjetodavnog tijela neophodnog radi omogućavanja efikasnije provedbe započetih reformskih procesa u obrazovanju i nauci te jednakog pristupa obrazovanju svakom učeniku, studentu, prosvjetnom i naučnom radniku u FBiH. Potpuno smo otvoreni za saradnju sa svim kantonalnim ministarstvima i ovo Ministarstvo nastoji biti na usluzi svim građanima. Zajednička je obaveza svih aktera sistema obrazovanja da sarađujumo i zajednički djelujemo na rješavanju svih prisutnih problema, kao i realiziranju zacrtanih ciljeva na razvoju i poboljšanju kvalitete obrazovanja na svim nivoima. Naša je opredjeljenje i nastojanje da se svakodnevno sistem obrazovanja treba nadograđivati i stvarati kvalitetniji uvjeti obrazovanja, istraživanja i naučnog rada te studiranja.
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE/ZNANOSTI

 

AUDIO: ELVIRA DILBEROVIĆ