Produžen rok za Javni oglas za prijem UN volontera Grad Mostar, Prozor Rama i Gacko

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između Europske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine.
ReLOaD2 nastavlja jačati participativnu demokraciju i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimuliranje poticajnog pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijima Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.
Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez.
Projektom se potiču partnerske JLS na financiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentiran projektni pristup u skladu sa lokalnim prioritetima. U sklopu komponente za mlade ReLOaD2 projekta planirano je da se poveća angažman mladih u rješavanje izazova u zajednici. Ovo je planirano kroz provedbu omladinskih inicijativa, organiziranje stažiranja / radne prakse za minimalno jednu osobu u 13 partnerskih JLS te jačanje vještina mladih kroz stručne / certificirane obuke, a sve s ciljem unapređenja njihovih ekonomskih perspektiva. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).
U okviru svojih aktivnosti, ReLOaD2 pruža i podršku odabranim OCD u domenu eksterne komunikacije i bolje promocije njihovog rada sa korisnicima na lokalnom nivou. Fokus će biti povećanju pažnje javnosti na usluge koje nude OCD kroz projekte koji su podržani u okviru ReLOaD2 projekta.
Pozicija: Volonter/ka Ujedinjenih nacija (UN-a) u zajednici
Broj pozicija: 1
Lokacija: U jednoj od jedinica lokalne samouprave zavisno od mjesta stanovanja odabranog UN volontera Grad Mostar, Prozor Rama i Gacko
Trajanje ugovora: 6 mjeseci, puno radno vrijeme (uz mogućnost produžetka)
Odabrani/a volonter/ka UN-a će raditi u prostorijama gradske uprave iz koje dolazi, pružajući podršku odabranim OCD u povećanju njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici.
Ovo je odlična prilika za sve zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u promociju projekata civilnog društva, angažmanom kao Volonter/ka Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća mjesečna naknada. Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem e maila na adresu registry.ba@undp.org najkasnije do 25. 4.2023. godine.