Radio Mostarska panorama traži novinara – suradnika

BiH

Federacija BiH

Hercegovačko – neretvanska županija

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače Mostar- Podružnica “Radio Mostarska panorama”

Trg hrvatskih velikana bb

Temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos br.: 02-59/19. pd 16.4. 2019. godine, a sukladno Članku 20.a. Zakona o radu (Službene novine F BiH br.26/ 16. i 89/18. kao i Pravilniku o radu ustanove Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače Mostar br.: 02-03-11 /16. od 20.12. 2016. godine: Ustanova Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače, podružnica radio Mostarska panorama, dana 02.05. 2019. godine objavljuje:

JAVNI OGLAS

Radno mjesto: NOVINAR- SURADNIK

(1 izvršitelj na određeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

-Diplomirani novinar, VSS- VII /I ili master – 300 ECTS bodova

-1 godina obavljenog pripravničkog staža u struci ili jedna godina radnog iskustva u struci

-znanje jednog stranog jezika

-poznavanje rada na računalu

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:

-komunikativnost

-preciznost i temeljitost u radu

-poznavanje i korištenje  jezičnih normi u govoru i pismu

-vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 6 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:

-prikuplja podatke, obrađuje informacije, odnosno vijesti iz  pojedinih područja za potrebe programa prema rasporedu urednika

-surađuje u pripremi pojedinih tema,

-po potrebi se uživo javlja u program

-snima izjave, ankete i slično

– obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenoga

Odgovornosti radnog mjesta:

-za pravodobno obavljanje poslova; za točne objektivne i cjelovite informacije; za poštivanje pravila novinarske etike; za poštivanje zakonskih propisa

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku ovjerene diplome)

-dokaz o radnom iskustvu (obavljen pripravnički staž u struci ili potvrda prethodnog poslodavca o radu u novinarskoj struci).

-potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz

-dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava

-presliku vozačke dozvole B kategorije

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu i ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače, Trg hrvatskih velikana bb, 88 000 Mostar s naznakom za: Javni oglas  za radno mjesto novinar – suradnik.

Rok za podnošenje dokumentacije računa se sukladno nadnevku objave Javnog oglasa u glasilu koje zadnje objavi isti.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na audiciju.

Napomena: Samo izabrani kandidat je u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao i uvjerenje da se za imenovanog izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.