Sustav domovinske sigurnosti i položaj branitelja

 

 

Poredbena analiza

 

Sustav domovinske sigurnosti je oblik organiziranja i funkcioniranja jednog društva,

odnosno države u provedbi mjera i aktivnosti na preventivnom i represivnom planu. Takve se

mjere poduzimaju ponajprije s ciljem očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države,

ustavnog poretka, prava i slobode građana kao i svih drugih društvenih vrijednosti, ali i od

svih oblika ugrožavanja, što uključuje i prirodne katastrofe, nepogode i stanje

epidemije/pandemije. Zbog toga je sustav sigurnosti jedinstven i nedjeljiv, a također se

odlikuje svojom učinkovitošću.

Kao integralna djelatnost svakog društva, sustav domovinske sigurnosti uključuje skup

subjekata i njihovih akcija u miru, izvanrednim situacijama, kao i u ratu, zbog čega je

istodobno složen i organiziran preko hijerarhijske strukture, odnosno podsustava i

mikrosustava. Svi subjekti sigurnosti međusobno su povezani na osnovi jedinstvenih načela

pravnog poretka države. Međutim, u pokušaju određenja pojma "sustav sigurnosti", mora se

poći od određenja sadržaja i opsega pojma sigurnosti kao funkcionalne sredine ukupnih

društvenih napora usmjerenih na opstanak i razvoj društva i zajednice 1 .

Ovaj sustav, koji čine središnja tijela državne uprave, odnosno resursi unutarnjih

poslova, obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, civilne zaštite, vatrogastva, službe

vanjskih poslova, potom službe za zaštitu okoliša, zdravstvo, financije i pravosuđe te drugih

tijela koja organizirano i koordinirano obavljaju poslove i zadaće prepoznavanja, procjene,

smanjenja ili uklanjanja sigurnosnih rizika – od iznimne je važnosti za nacionalnu sigurnost

jedne države. 2

Svakako da, govorimo li o domovinskoj sigurnosti, na prvome mjestu imamo očuvanje

sigurnosti, cjelovitosti i suvereniteta jedne države, što je i primarna zadaća sustava, međutim,

i u mirnodopskim uvjetima sustav domovinske sigurnosti ima osobito važnu ulogu. Stoga

ćemo kroz usporedbu rada sustava na primjerima nekoliko država – Bosne i Hercegovine i

Hrvatske, potom Francuske te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade – sagledati način rada i

funkcioniranja sustava domovinske sigurnosti i njegovu ulogu u različitim situacijama.

 

1 A. Kržalić, F. Purišević, B. Alispahić, “Pojam i elementi sistema sigurnosti”, u: Društvena i tehnička

istraživanja, god. 6., br, 2., Sarajevo, 2018., str. 62.

2 A. Kržalić, F. Purišević, B. Alispahić, “Pojam i elementi sistema sigurnosti”, u: Društvena i tehnička

istraživanja, god. 6., br, 2., Sarajevo, 2018., str. 63.

 

2

Kada je riječ o sustavu domovinske sigurnosti u Bosni i Hercegovini, potrebno je

naglasiti da je Predsjedništvo BiH u veljači 2006. usvojilo dokument “Sigurnosna politika

BiH”, kojim je definirana dugoročna strategija, koja daje okvir i smjernice za izgradnju

sustava, strukture i svih mehanizama nužnih za učinkovito djelovanje sektora sigurnosti. Tim

je dokumentom definirano da sigurnosnu politiku razrađuje izvršna vlast BiH, koja ima

sposobnost koordinirati primjenu obavještajno­sigurnosnih, vojnih, ekonomskih,

diplomatskih, tehnoloških, informacijskih i ostalih resursa s ciljem postizanja sigurnosnih

ciljeva. 3 Da je BiH već duže razdoblje, ratno i poslijeratno, zemlja u kojoj je sigurnost, unatoč

postojanju brojnih mjerodavnih službi, agencija, pa i pored državnoga Ministarstva sigurnosti,

na znatno niskoj razini. Kako ona kotira po pitanju sigurnosti u europskim okvirima, pokazuje

i činjenica da – iako smještena u jugoistočnoj Europi preko koje vode najkraći

komunikacijski pravci koji povezuju prostor Podunavlja sa srednjim Jadranom, ima posve

ograničen utjecaj u suvremenom svijetu. Međutim, s druge strane to je posve razumljivo

imamo li u vidu da BiH veličinom, razinom društvenoga proizvoda, položaja,

komunikacijskim značajem te načinom raspolaganja vlastitim strategijskim sirovinama i

resursima ne zadovoljava europske standarde i kriterije. Istodobno, država BiH je aktualnim

stanjem i dalje čimbenik utjecaja na stabilnost jugoistočne Europe i Europe u cjelini, zbog

čega je njezina unutarnja i vanjska dinamika razvoja predmet europske i šire međunarodne

pozornosti već puna tri desetljeća. 4 Za razliku od općeg stanja domovinske sigurnosti koji se

očituje kroz prizmu stalnih dnevnopolitičkih nesuglasica, u proteklom je razdoblju, osobito u

posljednjih desetak godina, sustav domovinske sigurnosti imao vrlo učinkovitu ulogu. To se

ponajprije očitovalo u situaciji prirodnih katastrofa, primjerice velikih poplava koje su u

proljeće 2014. godine pogodile znatan dio BiH, u čiji su proces sanacije stanja bile uključene

brojne službe domovinske sigurnosti. Istodobno se pozitivnim pokazala sigurnosna strategija i

u kasnijim godinama, kao i u vrijeme trajanja pandemije prouzročene koronavirusom.

Međutim, ono što je za razliku od drugih zemalja koje ćemo spomenuti, važno za BiH i

Republiku Hrvatsku, imajući u vidu da je prije 26 godina zaustavljen nametnuti rat, jest

uključenje razvojačenih branitelja, kao i drugih sudionika Domovinskog rata te uopće udruga

proisteklih iz Domovinskoga rata, u procese jačanja i boljeg funkcioniranja sustava

domovinske sigurnosti.

 

3 http://www.mod.gov.ba/slike2014/02.28.20_1_Sigurnosna%20politika%20BiH.pdf (preuzeto: 21. lipnja 2022.)

4 http://www.mod.gov.ba/slike2014/02.28.20_1_Sigurnosna%20politika%20BiH.pdf (pristupljeno 21. lipnja

2022.)

 

3

Za razliku od BiH, gdje je proces uključivanja razvojačenih branitelja u ove procese

neujednačen ponajprije zbog postojanja deset braniteljskih ministarstava na razini deset

županija, kao i jednog ministarstva na razini Federacije i jednog u Republici Srpskoj, u

Republici Hrvatskoj je u procese sustava domovinske sigurnosti, u mirnodopskim uvjetima,

već uključen znatan dio razvojačenih branitelja. To se osobito dobrim pokazalo u vrijeme

nedavnog potresa na zagrebačkom području, kao i na Banovini.

Inače, odlukom Vlade RH, u okviru sustava domovinske sigurnosti mogu biti

angažirane pravne osobe posebno važne za obranu, za zaštitu i spašavanje (Hrvatska

vatrogasna zajednica, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja i dr.), ali – što

je osobito važno i to je naglašeno – i udruge proizašle iz Domovinskoga rata, udruge građana,

kao i druge pravne osobe koje zbog svojih sposobnosti mogu biti potpora sustavu domovinske

sigurnosti u provedbi aktivnosti i zadaća upravljanja sigurnosnim rizicima i u kriznim

situacijama od važnosti za nacionalnu sigurnost. U okviru sustava domovinske sigurnosti

mogu biti angažirane i jedinice lokalne i regionalne samouprave. 5 Središnje tijelo sustava

domovinske sigurnosti u Republici Hrvatskoj je Vijeće za nacionalnu sigurnost. Međuresorno

tijelo nadležno za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti je

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, a administrativnu potporu joj čini Ured Vijeća

za nacionalnu sigurnost. Ovaj je sustav u RH, s ciljem sustavnog upravljanja sigurnosnim

rizicima od važnosti za nacionalnu sigurnost i djelovanja u krizi, reguliran Zakonom o sustavu

domovinske sigurnosti, koji je na snazi od 16. studenoga 2017. 6 Što je tiče sigurnosti na

očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, Republika Hrvatska je kao članica

Sjevernoatlantskog saveza (NATO) u znatno povoljnijoj situaciji nego primjerice BiH.

I Francuska, kao zapadnoeuropska zemlja, u sastavu je NATO saveza, ali s posebnim

statusom i s originalnim rješenjima u području obrane i nacionalne sigurnosti. Ta činjenica

utječe na povećan interes za izučavanje koncepcije nacionalne sigurnosti i obrambenog

sustava Francuske i njezinih specifičnosti u odnosu na obrambene sustave drugih zemalja u

sastavu NATO-a. 7 Stav francuskih državnih vlasti je da je temelj obrane i nacionalne

sigurnosti zdravo gospodarstvo, jer ekonomska i proračunska neuravnoteženost štete obrani i

ugrožavaju sigurnost. U Francuskoj se sredstva za obranu izdvajaju uz velike žrtve i na račun

drugih sektora. 8 Također, francuska obrana i nacionalna sigurnost danas se temelje na

ostvarivanju četiri osnovna cilja, a to su osigurati Francusku od agresije u njezinim granicama

5 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2489.html (pristupljeno 21. lipnja 2022.)

6 https://www.zakon.hr/z/955/Zakon-o-sustavu-domovinske-sigurnosti (pristupljeno 21. lipnja 2022.)

7 S. Tatalović, “Nacionalna sigurnost i obrana Francuske”, u: Politička misao, br. 1, Zagreb, 1993., str. 102.

8 S. Tatalović, “Nacionalna sigurnost i obrana Francuske”, str. 103.

 

4

te je osposobiti da brani prekomorske interese u inozemstvu, potom sudjelovati zajedno s

članicama NATO saveza i EU-a u obrani Europe u slučaju kontinentalnog rata ili spriječiti

širenje lokalnog rata koji bi mogao izbiti na europskom kontinentu, kao i omogućiti

Francuskoj ulogu neovisne i samostalne sile u svjetskim okvirima, ne samo u Europi, kao i

odgovarajuću poziciju u Vijeću sigurnosti UN-a te se pridružiti svjetskim nastojanjima za

očuvanje mira pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, u sklopu odgovarajućih regionalnih

organizacija ili kao dio svjetskih mirovnih snaga za očuvanje mira i prekid sukoba. 9

I znatno veće svjetske sile, posebno vezano uz njihov značaj u svijetu, posebnu

pozornost pridaju jačanju sustava domovinske sigurnosti. Naime, događaji od 11. rujna 2011.,

kada je napadnut Svjetski trgovački centar (WTC) na Manhattanu u New Yorku, doveli su

Sjedinjene Američke Države u situaciju koja je zahtijevala redefiniranje sigurnosnog sustava i

koncepata kao što su sigurnost i prijetnja. Upravo je nakon tog događaja u SAD-u formirano

Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a (engl. Department of Homeland Security), koje je

zaduženo za sigurnost i zaštitu teritorija Sjedinjenih Država od terorističkih prijetnji,

namjerno izazvanih nesreća i prirodnih katastrofa. Dok je Ministarstvo obrane zaduženo za

vojsku i vojne operacije, Ministarstvo domovinske sigurnosti radi na civilnom djelokrugu

štiteći Sjedinjene Države unutar i izvan njezinih granica. Cilj Ministarstva je pripremiti se,

spriječiti i odgovoriti na domaće hitne slučajeve, posebno terorističke. 10

Koliko je sustav domovinske sigurnosti u pojedinim državama posve različit, odnosno

usmjeren na različite oblike zaštite sigurnosti – zračni napadi, valovi izbjeglica, potresi i

druge prirodne katastrofe, pokazuje primjer Kanade. Naime, s ciljem zaštite domovinske,

odnosno nacionalne sigurnosti Kanade, tamošnja je Vlada potkraj svibnja ove godine

zabranila dvjema kineskim kompanijama, telekomunikacijskom gigantu Huawei

Technologies i ZTE da sudjeluju u 5G bežičnim mrežama u toj zemlji. Nakon dugotrajne i

pozorne studije kanadskih stručnjaka za nacionalnu sigurnost, ove su dvije kineske tvrtke

isključene iz nadmetanja u uspostavi kanadske mreže 5G, pete generacije bežične mreže.

Vladini dužnosnici naglasili su da postoji previše "visokog rizika" u dopuštanju Huaweiju ili

ZTE-u da sudjeluju u postavljanju nove mreže u Kanadi, dodavši da je takva zabrana “dio

snažne strategije s ciljem zaštite kanadske nacionalne sigurnosti". Podsjećamo da je Kina

ranije optužena za internetske napade na kanadsku Vladu i njezinu infrastrukturu. 11

 

9 S. Tatalović, “Nacionalna sigurnost i obrana Francuske”, str. 104.

10 A. Kržalić, F. Purišević, B. Alispahić, “Pojam i elementi sistema sigurnosti”, u: Društvena i tehnička

istraživanja, god. 6., br, 2., Sarajevo, 2018., str. 63.

11 https://www.aa.com.tr/ba/nauka-i-tehnologija/kanada-zabranila-huaweiju-da-u%C4%8Destvuje-u-5g-

be%C5%BEi%C4%8Dnim-mre%C5%BEama-u-zemlji/2593000 (preuzeto: 24. lipnja 2022.)

 

5

Ukupna sigurnost svake zemlje ovisi o svim elementima državne moći na način da se

oni zajednički planiraju i povezuju kako bi se stvorile mogućnosti koje država može iskoristiti

kako bi se postigla sigurnost i dobrobit za sve građane. Istodobno, svaka od spomenutih

zemalja smatra neovisnost, suverenitet i teritorijalni integritet svojim glavnim vrijednostima

te njihovu zaštitu definira kao prioritetni interes. Kao posebnu vrijednost svaka od ovih

država štiti svoj ustavni poredak kao i ljudska prava, slobode i sigurnost građana s ciljem

stvaranja okruženja i uvjeta za daljnji razvoj demokracije, jačanja parlamentarnog

političkog sustava kao i ostvarivanja vladavine prava. Uz sve to, potrebno je snažnije

uključenje udruga građana, građanskoga sektora, a osobito udruga proisteklih iz

Domovinskoga rata, na poseban način razvojačenih branitelja kada je riječ o BiH i RH čime

bi se poboljšao status braniteljske populacije, potom ostvarenje bržega ekonomskog razvoja,

povećanje životnog standarda te razvoj funkcionalnih mehanizama za ostvarenje socijalne

sigurnosti građana, kao dijela općega sustava domovinske sigurnosti.

Za Mostarsku panoramu priredio :Mario Matić