UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA OD 2009. DO 2015. GODINE

 

 

 

SARAJEVO- Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Izmjena se odnosi na tehničku korekciju podataka koji se odnose na iskazivanje duga Rudnika “Kreka” za PIO i porez na plaću.

Uz ovo, izmjenom Zakona verifikovan je stvarni dug po osnovu doprinosa za PIO i poreza na plaću za rudnike “Banovići”, “Kakanj” i “Tušnica”.

 

O Uredbi o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju

 

Federalna vlada je, na traženje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, dala mišljenje u vezi sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Uredbom je, kaže se u mišljenju Vlade, propisano da posredovanje u zapošljavanju, obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i osobe koja traži promjenu zaposlenja, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik. Nezaposlene osobe za koje se posreduje u zapošljavanju nisu zaposlenici privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, već ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuju s poslodavcem na čiji je zahtjev posredovanje obavljeno. Nadalje, Uredba omogućava privatnim agencijama da obavljaju poslove posredovanja u zapošljavanju na način na koji rade javne službe za zapošljavanje u Federaciji BiH. S tim u vezi, član 18. Uredbe propisuje da je privatna agencija dužna voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za zaposlenicima u skladu s Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Vlada je mišljenja da aktivnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju ne obuhvataju i ustupanje radnika, te da djelatnost ustupanja radnika kao i zaštita njihovih prava treba biti regulisana posebnim propisom.

 

ZA PODRŠKU KULTURI 450.000 KM

 

Realizirajući zaključke s prošle sjednice, Federalna vlada donijela je devet odluka o odobravanju izdvajanja ukupno 450.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. u svrhu finansijske pomoći institucijama i manifestacijama iz oblasti kulture.

Tako je 20.000 KM odobreno Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi, 15.000 KM Međunarodnom festivalu baleta Balet Fest, 110.000 KM G TUR manifestaciji Večernjakov pečat, 15.000 KM Festivalu bh. drame – BNP Zenica, 65.000 KM Međunarodnom teatarskom festivalu MESS, 100.000 KM Sarajevo Film Festivalu, 70.000 KM East West Centru Sarajevo, 40.000 KM Matici hrvatskoj za Mostarsko proljeće i 15.000 konvertibilnih maraka u svrhu finansijske pomoći Međunarodnom festivalu klasične muzike SVEM.

 

ZA VETERINARSTVO 2,5 MILIONA KM

 

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 2.500.000 KM.

Ovim programom će biti finansirano provođenje mjera za sprječavanje širenja i za iskorjenjivanje zaraznih bolesti. Predviđen je nastavak dijagnostičkog ispitivanja na tuberkulozu i brucelozu goveda radi utvrđivanja zdravstvenog statusa stada i osiguranja minimalnih uslova za plasman naših proizvoda na strano tržište. Planiran je i program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH.

Također, usvojenom odlukom stvorene su i pretpostavke za naknadu štete vlasnicima životinja koje su prilikom realiziranja mjera i programa zaklane ili ubijene, kao i za osposobljavanje veterinarskih djelatnika i vlasnika životinja u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i javnog zdravlja.

Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je osnovni cilj kada je u pitanju realizacija ovog programa, te će, s tom namjerom, biti provođeno i službeno uzorkovanje namirnica životinjskog porijekla kako bi bile utvrđene smjernice za dalje preventivno djelovanje.

 

PRODUŽEN MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE

 

Vlada FBiH danas je izmijenila zaključke od 30.12.2015. godine koje se odnose na obustavu konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika u organe federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, te na obustavu zaključivanja svih ugovora o djelu.

Današnjim zaključkom je raniji rok do kojeg ne smije biti novih primanja državnih službenika i namještenika, odnosno sklapanja ugovora o djelu, s 31.3.2016. produžen do 30.6.2016. godine.

 

GARANTOVANE CIJENE OTKUPA ELEKTRIČNE

ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

 

Vlada FBiH donijele je danas Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Prema usvojenoj odluci, granatovana cijena električne energije iz hidroelektrana iznosi 0,29036 KM/kWh, iz vjetroelektrana 0,37124 KM/kWh, iz solarnih elektrana 0,54190 KM/kWh, iz elektrana na biomasu 0,31292 KM/kWh, te iz elektrana na bioplin 0,71160 KM/kWh.

Inače, Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, propisano je da da se jednom u 18 mjeseci sagledavaju ulazni podaci potrebni za izračun tarifnih koeficijenata i, ovisno o njihovoj, kao i promjeni referentne cijene, priprema se izračun garantovane cijene.

Cijenu električne energije iz ovakvih izvora utvrđuje Regulatorna komisija za energiju u FBiH, a na nju saglasnost daje Vlada Federacije BiH.

 

SAZVANA VANREDNA SKUPŠTINA „FEROELEKTRA“

 

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara „Feroelektra“ d.d. za 28.4.2016. godine u 15 sati, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH.

Na dnevnom redu ove skupštine je, između ostalog, razmatranje i donošenje odluke o razrješenju dužnosti sva tri člana Nadzornog odbora „Feroelektra“, zbog odbijanja usvajanja Godišnjeg izvještaja Društva za 2014. godinu s Finansijskim izvještajem, kao i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Također, predviđeno je poništenje odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, usvojene na Skupštini 19.9.2015. godine, te donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora. Planirano je i donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta „Feroelektra“.

U obrazloženju odluke navodi se da upravljanje društvom i dalje vrši Nadzorni odbor i Uprava u sastavu koji je odredio bivši privatizacijski većinski vlasnik, a koji ne pokazuje bilo kakav vid odgovornosti prema Federaciji BiH, kao većinskom dioničaru. Nadalje, postoje ozbiljni razlozi za uvjerenje da se nezakonito produžavanje situacije u kojoj faktički dioničkim društvom upravlja delegitimirani bivši privatizacijski vlasnik, vrši sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, kao i radi prikrivanja nezakonitog djelovanja Nadzornog odbora i Uprave. To je predmet istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, po čijem prijedlogu je Kantonalni sud u Sarajevu donio Naredbu kojom se zabranjuje korištenje, otuđenje i dalje raspolaganje imovinom „Feroelektra“ do okončanja krivičnog postupka.

 

KREDITNI POTICAJI RAZVOJU, PODUZETNIŠTVU I OBRTU

 

Vlada FBiH danas je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobrila utrošak budžetskih sredstava namijenjenih realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Na ovaj način je omogućeno da 2.000.000 konvertibilnih maraka bude plasirano putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, uz dvogodišnji grejs period i kamatu do dva posto.

Cilj kreditnog programa je finansijska podrška subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. To će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i novo upošljavanje.

Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Inače, u periodu od 2008. do kraja februara 2016. godine, iz ove kreditne linije dodijeljeno je ukupno 109 kredita, od čega je sedam korisnika već izmirolo kreditne obaveze..

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

 

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, u kojoj je od ukupno planiranih 207 statističkih istraživanja i drugih aktivnosti realizovano 199, odnosno 96 posto.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja Vlada FBiH je zadužila da preuzme radne materijale od Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o koncesijama i da nastavi rad do utvrđivanja teksta ovog zakona, u roku od dva mjeseca. Na ovaj način je, ujedno, okončan rad Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona.

Federalna vlada dala je saglasnost za dodjelu 1.700.000 konvertibilnih maraka za potrebe izgradnje kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću, te za realizaciju ovog zaključka zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Vlada FBiH je usvojila informacija Federalnog ministarstva prometa komunikacija o procedurama imenovanja u organima upravljanja u privrednim društvima iz njegove resorne nadležnosti. S tim u vezi, zadužena je Komisija koju je imenovala Vlada FBiH za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Federalna vlada da, u roku od 30 dana, provede i okonča konkursne procedure za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Vlada FBiH nije danas dala saglasnost na Godišnji financijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH za 2015. godinu.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

 

Federalna vlada danas je dala punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava za Jakuba Mušinbegovića (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (ArcelorMittal d.o.o. Zenica i Remonti zavod d.d. Travnik), Senada Zekića (Unis Tools d.o.o. Sarajevo), Jasminu Pašić (Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Pavu Bobana (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar).

Za člana Upravnog odbora Projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“ uime Vlade FBiH danas je imenovana Jasmina Hercegovac.

Izmjenom postojećeg Rješenja, u Koordinacioni tim Vlade FBiH za pitanja evropskih integracija imenovana je Lidija Šimić.

Iz Rješenja o privremenom postavljenju Anisa Ajdinovića za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove danas je brisana odredba kojom je ovaj mandat ograničen na najviše tri mjeseca, počevši od 31.12.2015. godine. Na ovaj način je određeno da privremeni mandat traje do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU