Završena 50. SJEDNICA Vlade Federacije BiH

22.4.2016.Realizirajući zaključak 36. hitne sjednice, direktor Porezne uprave FBiH je, za današnju sjednicu Vlade Federacije BiH u Mostaru, dostavio analizu stanja najvećih poreznih dužnika u Federaciji BiH, s prijedlogom mjera.

Ocjenjujući da je stanje u ovoj oblasti teško i ozbiljno i da problem neplaćanja poreznih obaveza traje gotovo 20 godina, Vlada FBiH je, odlučna da nađe najoptimalnija rješenja, danas donijela više obavezujućih zaključaka.

Tako je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 10 dana, pripremi izmjene propisa koji uređuju procedure prinudne naplate poreza, kojima će biti omogućeno produženje roka za zaključenje sporazuma o odgođenom plaćanju, odnosno plaćanje na rate, na period do deset godina.

Zadužena je Porezna uprava FBiH da u roku od 15 dana,  na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, dostave podatke o poreznim dugovanjima pravnih osoba, s prijedlozima eventualnih rješenja, uzimajući u obzir parametre koje zahtijeva ovo ministarstvo, a kojima rspolažu Porezna uprava, resorna federalna ministarstva i vlade kantona. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u roku od 60 dana, Vladi Federacije BiH dostavi izvještaj o stanju i predloži mjere koje uključuju konkretne izmjene zakonskih propisa s ciljem rješavnja problema neplaćanja javnih prihoda od strane poreznih obveznika.

Danas je utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH kojima je ovaj zakon usuglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i preciziran radno-pravni status direktora samostalnih upravnih organizacija i pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe koji više nisu državni službenici.

Utvrđen je i Nacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim je uspostavljen efikasan sistem kontrole proizvodnje i prometa VMP u Federaciji BiH, što je jedan od uslova za izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH obuhvaćene su i pravne osobe u kojima Federacija BiH ili kantoni imaju većinski vlasnički udjel, jer nesumnjivo pripadaju javnom sektoru. Svrha dopune je harmonizacija s drugim važećim zakonima u BiH, jer su Zakon o unutarnjoj reviziji institucija BiH i Zakon o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske obuhvatili i javna poduzeća.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na odluku Nadzornog odbora BH Gasa o smanjenju veleprodajne cijene prirodnog gasa s dosadašnjih 550 KM na 500 KM za hiljadu kubnih metara, počevši od 1.4.2016. godine. Ovo je četvrta odluka o pojeftinjenju gasa u posljednjih pola godine. U oktobru prošle godine cijena gasa je snižena sa 754 na 640, pred Novu godinu na 600 KM, a prije nešto više od mjesec dana na 550 KM. Ukupno procentualno smanjenje cijene gasa do sada iznosi 34%.

Federalna Vlada usvojila je danas program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o iznosu od 4.944.000 KM, a ova sredstva će korisnicima biti isplaćena ka o nepovratna.