125. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH: UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU FBiH

 

31.10.2017. Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o elektroničkom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničkog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama. Također, utvrđuje i prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verificiranja i validacije elektroničkog potpisa, elektroničkog vremenskog žiga i pečata, elektroničke preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Elektronički potpis je skup podataka u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koje potpisnik koristi za potpisivanje, te služi za elektroničku identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektroničkog dokumenta.
Kvalificirani elektronički potpis je elektronički potpis koji je povezan isključivo s potpisnikom i pouzdano ga identificira. Izrađen je korištenjem sredstava za izradu elektroničkog potpisa koje potpisnik može koristiti pod svojim isključivim nadzorom uz visok stupanj pouzdanosti i izravno je povezan s podacima na koje se odnosi i to tako da nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka.
Kvalificirani elektronički potpisi imaju, u odnosu na podatke u elektroničkom obliku, istu pravnu snagu kao i vlastoručni, odnosno vlastoručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnatom obliku.
Elektronički potpis smatra se pravno valjanim i dopušteno ga je koristiti u sudskim i drugim postupcima ako ispunjava uvjete propisane ovim zakonom. On ne može biti osporavan u sudskim i drugim postupcima isključivo na temelju toga što je u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elektronički potpis.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU

Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja i provođenja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.
Potpuno novi zakon pripremljen je nakon analize postojećeg rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka i uz uzimanje u obzir svih činjenica koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim odredbama.
Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, dok su ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH znatno promijenjene. Nadalje, potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja same po sebi nameću potrebu za donošenje novog zakonskog rješenja, s težištem na afirmaciji oživljavanja posrnulih privrednih subjekata. To je posebno naglašeno u predloženom zakonskom tekstu jer su uvedene potpuno nove zakonske norme o postupku reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajni postupak, čiji je cilj otklanjanje problema u poslovanju privrednog subjekta.
Radi postizanja kvalitetnog zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih zakonskih normi, pri čemu je dolazilo do mnogih sporova u primjeni i odugovlačenju postupka. Posebna pažnja prilikom izrade Nacrta zakona posvećena je disciplinovanju rada stečajnih upravnika, kao bitnih sudionika samog postupka, od čijeg profesionalnog postupanja umnogome zavisi efikasnost i blagovremenost ovog postupka.
Analiza stanja u ovoj oblasti ukazala je na probleme u provođenju stečajnog postupka u Federaciji BiH. Jedan od glavnih je neblagovremenost pokretanja postupaka, što se događa najviše zbog neodgovornosti osoba ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika, kao i nedostatka sredstava kod stečajnog dužnika, a i povjerilaca za uplatu predujma za otvaranje stečajnog postupka.
Također, ne postoji organ koji bi nadzirao primjenu odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika usljed neblagovremenog pokretanja postupka. To dovodi do nedovoljne stečajne mase i niskog stepena namirenja povjerilaca.
Konstatovano je i da su troškovi provođenja stečajnog postupka visoki u odnosu na vrijednost stečajne mase i da on predugo traje.
S obzirom na sve ove probleme, novi Zakon o stečaju omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka.
Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada. Zaštićena su prava povjerilaca, unaprijeđen i pojednostavljen proces reorganizacije, te određen organ koji bi nadzirao primjenu zakonske odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za njegovo zastupanje usljed neblagovremenog pokretanja postupka.
U novi zakon je uvedena i odredba koja uređuje predstečajni postupak, čiji je cilj finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. U predstečajnom postupku omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima u cilju lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time se izbjegava stečaj privrednog društva i omogućava nastavak poslovne djelatnosti, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.
Propisano je da je Finansijsko-informatička agencija ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako on ili organ ovlašten za njegovo zastupanje ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada FBiH danas je ocijenila da inicijativa Institucije ombdusmena za ljudska prava BiH za dopunu Zakona o cestama Federacije BiH nije prihvatljiva, budući da je članom 68. važećeg Zakona o cestama Federacije BiH i čl. 162., 163. i 164. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH pitanje slobode okupljanja građana dobro usklađeno i uređeno.
Naime, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u upravnom postupku nakon zaprimanja zahtjeva za održavanje sportskih priredbi i drugih manifestacija na magistralnim cestama u Federaciji BiH odmah na osnovu ova dva zakona donosi rješenje o davanju saglasnosti. Ovo ministarstvo do danas nije nikad primilo žalbu ili tužbu zbog nerješavanja zahtjeva od bilo koje stranke, a sve stranke u upravnom postupku jednako su tretirane.
Federalna vlada danas je ocijenila da su ispunjeni uslovi za izradu i donošenje Zakona o Gradu Srebrenik, kako je to traženo inicijativom Općinskog vijeća Srebrenika. Prihvatajući inicijativu, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da bude nositelj izrade ovog zakona.

NOVI ROK ZA USAVRŠAVANJE

Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.
Novina se odnosi na to što su predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čiji je mandat u toku, kao i osobe koje su kandidati za izbor i imenovanje na ove dužnosti, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužni završiti usavršavanje do 31.3.2018. godine.

PREUSMJERAVANJE UŠTEĐENIH SREDSTAVA

Vlada FBiH je usvojila kvartalni izvještaji o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (FERP) za period od 1.7.2016. do 30.6.2017. godine i dala saglasnost za alociranje ušteđenih sredstva iz komponente 1. ovog projekta u iznosu od 1,9 miliona KM.
Od toga 830.000 KM će biti realocirano na Projekt sanacije korita i uređenja obala rijeke Gostelje, kojeg su kandidirali „Operator – Terminali Federacije“ i Općina Živinice.
Iznos od 1.070.000 KM bit će usmjeren na podkomponentu 2B – rehabilitacija lokalne infrastrukture, u okviru čega će biti omogućeno i finansiranje regionalne infrastrukture.
Vlada je zadužila jedinicu za provedbu projekta u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da provede javni poziv u cilju prikupljanja projektnih prijedloga za sanaciju šteta na regionalnoj i lokalnoj infrastrukturi nastaloj uslijed nastanka poplava iz 2014. godine.
Odobreni i započeti projekti koji nisu u potpunosti završeni u prvoj fazi, kao i projektni prijedlozi koji imaju spremnu projektnu dokumentaciju, imat će prioritet prilikom izbora, odnosno prethodnog odobrenja od strane Upravnog odbora projekta FERP.

O ELEKTRIFIKACIJI UNSKE PRUGE NA DIONICI BIHAĆ – BLATINA

Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać – Blatina i zadužila ovo i Federalno ministarstvo finansija da prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2017. godinu planira 2.300.000 KM potrebnih za elektrifikaciju ove dionice.
Okončanjem ovog projekta bili bi stvoreni uslovi za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać i to Talgo garniturom koja sada dolazi do Banje Luke. Time bi, također, bili smanjeni troškovi prevoza u željezničkom saobraćaju jer bi se obavljao elektro vučom, odnosno bio bi korišten domaći energent koji je jeftiniji od nafte.
Prema studijama transporta, Unska pruga je nezamjenjiva za značajne količine roba i putnika do i od jadranskih luka Zadar, Šibenik i Split, pa treba usmjeravati napore za njeno obnavljanje. S današnje pozicije, Unska pruga je praktično nekada imala isti značaj kao što ga sada ima željeznički koridor Vc, Budimpešta – Bosanski Šamac – Sarajevo – Čapljina – Ploče koji je u 2016. dobio i obilježje Evropskog (TNT-T) koridora.
Prohodnost Unske pruge bi obezbijedila i bolju konkurentnost privrede BiH, a bili bi intenzivirani željeznički tokovi, posebno na paralelnom koridoru X. Također, značaj Unske pruge će sve više rasti s porastom intermodalnog transporta što je trend kod prevoza roba u svijetu, te razvojem pomorskih luka u Dalmaciji i riječnih na Savi, stoji u informaciji.
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da, u slučaju neodobravanja prijedloga izmjena i dopuna Budžeta FBiH za ovu godinu, sredstva planiraju u budžetu FBiH za 2018. godinu.

PODRŠKA ORGANIZIRANJU EYOF-a 2019

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava tekuće pričuve za organiziranje Europskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EYOF 2019. Izraženo je opredjeljenje da za organiziranje ove manifestacije bude iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2017. godinu izdvojeno 300.000 KM.
Kako je zaključeno, Federalno ministarstvo kulture i sporta će zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostaviti Federalnom ministarstvu financija, koje će za Vladu pripremiti prijedlog konačne odluke.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o poslovanju s pratećim dokumentima Autocesta FBiH za 2016. godinu.
Saglasnost Federalne vlade dobio je Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade FBiH, a za njegovo potpisivanje ovlašten je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Vlada je upoznata sa informacijom o izmjenama i dopunama programa rada za 2017. godinu federalnih ministarstava unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, energije, rudarstva i industrije, te trgovine.
Saglasnost je data i na Prijedlog strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (za period 2018.-2020.), a Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovakav zaključak dostavi Ministarstvu vanjskih poslova BiH.
Vlada FBiH se upoznala sa izvještajima o napretku provođenja Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) Strategije reforme javne uprave u BiH za 2016. godini, kao i za prvo polugodište 2017. godine.
Upoznala se, također, o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta FBiH iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period juli – septembar 2017. godine.
Danas je Vlada prihvatila šesnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period od 1.7. do 30.9.2017. godine.
Federalna vlada je, s današnje sjednice, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila prijedlog za oslobađanje JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine na dizel gorivo koje se koristi za pogon šinskih vozila u 2018. godini. Riječ je o količini od 3.322.040 litara.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Fahrudina Smailagića (Igman d.d. Konjic).
Danas je data prethodna saglasnost za imenovanje Suvada Alispahića i Igora Josipovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Nakon razmatranja informacije o konkursnoj proceduri za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, Federalna vlada je obustavila konkursnu proceduru po javnom konkursu za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH za devet privrednih društava koja su u resornoj nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u dijelu koji se odnosi na izbor i nominiranje za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo. U informaciji je navedeno da je, obzirom da je od donošenja ovih odluka proteklo više od godine i da procedura nije okončana, najbolje obnoviti postupak za izbor članova ovog nadzornog odbora. S tim u vezi, Vlada je danas donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, te utvrdila tekst obavještenja o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim nadležnosti Federacije BiH koje vrši Vlada FBiH i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.
Federalna vlada danas je izmijenila Rješenje o imenovanju člana i zamjenskog člana Interresorne radne grupe za izradu Trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima radnika migranata i članova njihovih porodica. Ovom izmjenom, umjesto Josipa Pranjkovića, za zamjenskog člana ove interresorne radne grupe je imenovana Jasmina Babić Khechan.
Federalna vlada danas je donijela rješenja o prijedlozima za imenovanje Maria Dragičevića i Borisa Crnokića za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH, na mandatni period od pet godina. Ove prijedloge glasanjem prihvata ili odbija Vijeće ministara BiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU