ODOBRENA INTERVENTNA NABAVKA CITOSTATIKA

 

Usvojivši informaciju o problemima u svezi deficitarnosti citostatika s Liste lijekova Fonda solidarnosti Fedracije BiH, Federalna vlada danas je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrila žurnu interventnu nabava citostatika prema specifikaciji ovog zavoda.
Vlada je zadužila federalna ministarstva financija i zdravstva da razmotre mogućnosti izdvajanja sredstva iz rezerve Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu, kao pomoć Federalnom zavodu u nabavi lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti, posebice citostatika i tuberkulostatika.
Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o javnim nabavama s ciljem usuglašavanja propisa iz oblasti zdravstva s propisima o javnim nabavama.
U informaciji je ukazano na ozbiljne probleme s kojima se suočava Federalni zavod prilikom provedbe postupaka javnih nabava citostatika, kao i zaključenih ugovora, a koji su prouzrokovani nepredvidivim događajima. Prestanak proizvodnje lijeka, nezainteresiranost dobavljača i proizvođača zbog malih količina citostatika (malo tržište), zastoji u isporuci, nemogućnost pribavljanja uvoznih i nepravodobne aktivnosti ugovornih veledrogerija na procedurama uvoza lijekova, ozbiljno ugrožavaju pravo na dostupnost lijekovima oboljelim od malignih bolesti, a time i na život i zdravlje, kao temeljnih ljudskih prava.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU
I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Odluku o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova.
Uz ostalo, dodan je novi stav po kojem se šumskoprivredna osnova dostavlja naručiocu i nadležnim organima radi usvajanja i davanja saglasnosti u štampanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte, kao i da naručilac podatke iz šumskoprivredne osnove obavezno unosi u Informacioni sistem šumarstva Federacije BiH.
Novina je i da je korisnik šuma izvještaje o realizaciji šumskoprivredne osnove dužan dostavljati nadležnom kantonalnom i Federalnom ministarstvu u štampanom i elektronskom editabilnom obliku najkasnije do 30. marta tekuće za prethodnu godinu.
Unesene su izmjene i dopune u Elementima za izradu šumskoprivredne osnove. Između ostalog, određeno je da u šumske zasade spadaju šumski zasadi u pojasu šuma bukve (četinara i zasadi lišćara), bukve, jele i smrče (zasadi četinara i lišćara), borova (zasadi četinara) i šumski zasadi u pojasu šuma hrastova (zasadi četinara). Novina je i da se evidencija površina za šume i šumsko zemljište pod minama vodi za svaku gazdinsku klasu kojoj minirana površina pripada.
U prilogu ove odluke je popis kategorija šuma i gazdinskih klasa u Federaciji BiH sa šiframa koji se primjenjuje prilikom izrade šumskoprivredne osnove.
U obrazloženju ove odluke je navedeno da su u dosadašnjem radu pri izradi šumskoprivrednih osnova, korištene različite šifre u kategorizaciji šuma i gazdinskih klasa, što predstavlja problem prilikom izrade planova u šumarstvu i praćenju njihove realizacije. Iz toga je proizašla potreba za jedinstvenim šifrarnikom kako bi federalni i kantonalni subjekti nadležni za oblast šumarstva mogli planirati i pratiti realizaciju planova (šumskoprivrednih osnova) za šumskoprivredna područja, kao i za područje kantona i teritoriju Federacije BiH.
Šifrarnik kategorija šuma i gazdinskih klasa za Federaciju BiH je izrađen i primjenjuje se pri izradi šumskoprivrednih osnova.
Šumskoprivredna područja u FBiH imaju veliki broj gazdinskih klasa svih kategorija šuma i šumskih zemljišta, različito šifriranih proizvodnih tipova, a negdje i spojenih tipova (radi malih površina) koji se bitno razlikuju po ekološkom kriterijumu, kao i kriterijumu proizvodnosti, te će usaglašavanje postojećih proizvodnih tipova s novoformiranim šifrarnikom imati u nekim slučajevima aproksimativan karakter.
Svrha izmjena i dopuna ove odluke je da na području Federacije BiH bude unificiran šifrarnik klasifikacijskih jedinica i da kod izrade šumskoprivrednih osnova za pojedina područja bude izbjegnuto proizvoljno šifriranje istih kategorija šuma.

PLANOVI UPRAVLJANJA VODAMA ZA DVA VODNA PODRUČJA

Vlada Federacije BiH donijela je danas srednjoročne planove upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i sliva Jadranskog mora u Federaciji BiH do 2021. godine, te će ih dostaviti Vijeću ministara BiH radi dalje procedure njihovog donošenja na nivou Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će o donošenju planova obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Repulike Srpske. Ovo federalno ministarstvo i agencije za dva vodna područja će planove objaviti na svojim službenim web-stranicama.
Također, agencije će o donošenju odluka upoznati nadležna kantonalna ministarstva i organe, institucije i relevantna tijela uključena u javnim konsultacijama.
Agencije za vodna područja dužne su pripremiti akcione planove za provođenje planova radi dostizanja utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i usaglasiti ih sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od predviđenih mjera, a posebno u osiguranju finansijskih sredstava i dinamici realizacije.

PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Federalna vlada je prihvatila Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH od 2018. do 2025. godine i predložila Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH da donesu odluke o usvajanju ovog projekta.
Strateški ciljevi projekta su izgradnja i jačanje sistema zaštite i spašavanja u skladu s preporukama i direktivama Evropske unije, razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa i jačanje zaštite od požara i vatrogastva kao dijela jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja.

TROMJESEČNO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od siječnja do ožujka 2018. godine su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan ukupni financijski rezultat od 352,4 milijuna KM, dok se u istom lanjskom razdoblju radilo o, također pozitivnih, 176,8 milijuna KM. Poređenja radi, taj financijski rezultat je na razini proračuna u FBiH za cijelu 2017. godinu iznosio 175,7 milijuna KM.
Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj ­ ožujak 2018. godine, s kojem se danas upoznala Federalna vlada.
Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina Federacije BiH, te financijskih planova vanproračunskih fondova u Federaciji BiH (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine iznose 2.002,2 milijuna KM, što je za 166,5 milijuna KM ili za 9,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 21,9 posto.
Pri tome prihodi od poreza iznose 1.755,4 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. Neporezni prihodi iznose 242,5 milijuna KM i čine 12,1 posto ukupnih.
Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.609,1 milijun KM, što je za 25,1 milijuna KM ili za 1,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Plaće i naknade troškova zaposlenih federalnih proračunskih korisnika u razdoblju siječanj – ožujak iznose 49,2 milijuna KM i u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 12,9 posto. Na kantonalnoj razini bilježe ostvarenje od 264,6 milijuna KM i u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 69,3 posto. Plaće i naknade troškova na općinskoj razini iznosile su 50,4 milijuna KM (13,2 posto u ukupnoj strukturi), a u sektoru socijalne zaštite, u svim vanproračunskim fondovima Federacije BiH ostvarenje je 17,5 milijuna KM ili 4,6 posto od ukupnih.
Tekući transferi čine 47,3 posto ukupnih rashoda. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 0,8 milijuna KM, pojedincima 678,2 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 44,1 milijun KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile se 18,3 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 15 milijuna KM, dok je za druge tekuće rashode izdvojeno 9,2 milijuna KM.

RAST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

U prva tri ovogodišnja mjeseca ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH su, bez sredstava financiranja, iznosili 2.058 milijuna KM, što je za jedanaest posto ili za 199,2 milijuna KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 1.208,9 milijuna KM i veći su za 13 posto ili za 137,5 milijuna KM u odnosu na 2017. godinu.
Prihodi izvanproračunskih fondova iznose 807,8 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 58,9 milijuna KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od 41,4 milijuna KM i veći su za sedam posto ili za 2,8 milijuna KM.
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su od siječnja do ožujka ove godine 546,7 milijuna KM i veći su za 44 posto ili za približno 167 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine.
Ukupni prihodi tekući transferi i donacije dosegli su 449,5milijuna KM, porezni i neporezni prihodi 448,6 milijuna KM, što je rast od 19 posto ili za 71,3 milijuna KM u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Tekući transferi i donacije iznosili su 0,9 milijuna KM, a sredstva financiranja i primici 97,2 milijuna KM, što je za 97,1 milijuna KM više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

USVOJENO IZVJEŠĆE UNUTARNJE KONTROLE

Vlada FBiH je usvojila godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2017. godinu. Ovo je sedmo izvješće o aktivnostima unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH koje je Federalno ministarstvo financija, sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji, izradilo i dostavilo Vladi, a prvo koje je obuhvatilo podatke o uspostavi unutarnje revizije u pravnim osobama u kojima Federacija BiH, kantoni i općine imaju većinski vlasnički udjel.
U izvješću je konstatiran evidentan napredak u unaprjeđenju regulatornog okvira za oblast javnih unutarnjih financijskih kontrola. Određeni napredak ostvaren je i u broju uspostavljenih jedinica za unutarnju reviziju, ali i dalje nije došlo do većih promjena u broju zaposlenih unutarnjih revizora.
Kako sustavi unutarnjih kontrola još nisu dovoljno integrirani u procese upravljanja, neophodno je dati značaj i prepoznati svrhu unutarnje revizije i njenog općeg doprinosa upravljanju javnim sredstvima, kao i načina na koji ova funkcija osigurava načela ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti.
Nužno je i dalje raditi na razvijanju svijesti rukovodstva i ostalih zaposlenika u javnom sektoru o vrijednosti funkcije unutarnje revizije.
Tijekom 2017. godine nastavljene su aktivnosti na unaprjeđenju sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola kod korisnika javnih sredstava u FBiH, te je donesen Pravilnik o provođenju FUK-a.
Razvijene javne unutarnje financijske kontrole predstavljaju preduvjet za bolje i uspješnije upravljanje javnim sredstvima i neophodne su u pripremi zemlje za korištenje sredstava Europske unije.
Inače, za 2017. godinu je ukupno 55 organizacija dostavilo godišnja izvješća unutarnje kontrole, od toga 12 na razini FBiH, zatim ministarstva financija Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona, kao i 14 jedinica lokalne samouprave, 13 vanproračunskih organizacija, javnih poduzeća i gospodarskih društava, te 13 pravnih osoba u kojima FBiH, kantoni i općine imaju većinski vlasnički udjel.
Unutarnji revizori su u javnom sektoru u FBiH protekle godine obavili 413 revizija i dali 1.585 preporuka, od kojih je realizirana 621 (39 posto), dok su ostale u procesu realizacije. Konstatirano je da je za 157 preporuka istekao rok za provedbu.

KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE PSIHIJATRIJSKIH BOLNICA

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) budu osigurana sredstva za rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Sarajevu i Mostaru. Riječ je o kreditu od 7.700.000 eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3.500.000 eura.
Prihvaćena je informacija o ovom kreditu, kao osnova za pregovore koje će voditi tim sastavljen od predstavnika federalnih ministarstva finansija i zdravstva. Konačna odluka o kreditnom zaduženju će biti donesena nakon pregovora, a Federalno ministarstvo financija će Vladi dostaviti tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i CEB-a.
Ovo ministarstvo će, također, o današnjim zaključcima upoznati Ministarstvo finansija i trezora BiH radi dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

POBOLJŠATI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM

Federalna vlada je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.
Ovo tijelo je zaduženo da utvrdi način detaljnog načina izvještavanja i dokumentiranja aktivnosti subjekata upravljanja otpadom (sakupljača, reciklera, prerađivača sekundarnih sirovina) koji obavljaju svoju djelatnost u ime operatera sistema, ali i svih ostalih koji upravljaju otpadom u Federaciji BiH.
Svi koji su uključeni u upravljanje otpadom moraju dostaviti svu relevantnu, potkrepljujuću i provjerljivu dokumentaciju uz obrasce kako bi na adekvatan i pravovaljan način mogao biti praćen sam tok kretanja otpada.
Koordinaciono tijelo dužno je da sačini uvid u finansijske izvještaje poslovanja operatera sistema, od kojih se zahtijeva dostavljanje finansijskih izvještaja i popratne dokumentacije.
Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da, na sopstveni trošak, angažira finansijskog stručnjaka koji će analizirati finansijske izvještaje operatera i, zajedno s članovima Koordinacionog tijela, analizirati njihovo poslovanje s ciljem pronalaska novih rješenja za poboljšanje sistema upravljanja otpadom.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je dala saglasnost na Pravilnik o vrstama i visini naknade za usluge i publikacije Federalnog zavoda za statistiku.
S ciljem osiguranja uslova za izgradnju autoceste na koridoru Vc, Vlada je donijela tri rješenja kojima dozvoljava Autocestama FBiH hitno stupanje u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjima Grada Mostara i Općine Čapljina.
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji Projekta zaštite kvalitete voda Globalnog fonda za okoliš (GEF). Upućen je poziv svima koji su uključeni u ovaj projekat da daju puni doprinos kako bi on bio što uspješnije realizovan.
Danas je prihvaćena informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za prva četiri mjeseca ove godine. Sva federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i institucije zadužene su da primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Darku Pranjića (Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar).
Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje Harisa Hrnjičića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, zbog isteka mandata i za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca ove dužnosti, na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.
Nakon što je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, Vlada FBiH je za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.
Usvojivši informaciju o potrebi formiranja Koordinacionog odbora Federacije BiH za provedbu Plana upravljanja za nekropole sa stećcima, Vlada FBiH je u ovo tijelo, na mandat od pet godina, imenovala Roberta Stergara (predsjednik), Nusreta Čolu (sekretar), Almu Ferizbegović Pavlović, Đemila Jakića, Antu Vujnovića, Osmana Smječanina, Azru Đelmo, Ivonu Turaliju, Mirzu Kevrića, Mirka Rašića, Senka Hodžića, Admira Džemidžića, Adnana Klempića, Tarika Jazvina, Azru Džigal, Draganu Divković, Zdenka Antunovića i Gordana Čahtarevića (članovi). Zadaci ovog odbora su provedba Plana upravljanja za nekropole sa stećcima s prostora FBiH upisane na Listu svjetske baštine, usvajanje izvještaja o stanju njihove konzervacije i njegovo dostavljanje Vladi FBiH i Državnom koordinacijskom odboru, te donošenje godišnjeg Programa rada.
Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost za ponovno imenovanje Silvije Brčić za vršiteljku dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje Nermina Ikovića dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići uime državnog kapitala, zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Sanina Prašovića za vršioca ove dužnosti, na period do tri mjeseca.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.35 sati.
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU