Uz Svjetski dan sigurnosti i zaštite na radu

 

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava i kao dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, te unaprjeđenja zaštite i smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih i oboljenja u vezi s radom.

Također, obilježavanjem ovog dana nastoji se uticati i na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima, prema kojoj svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Budući da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, obilježavanjem ovog dana promoviše se i značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih oboljenja širom svijeta. Ostvarenju tih ciljeva doprinose svi sudionici, uključujući organe vlasti, poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu, zdravstvene, naučno-istraživačke institucije i drugi.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća da je u Federaciji BiH u toku provođenje reforme u oblasti zaštite na radu, u okviru koje je izrađen novi Zakon o zaštiti na radu, zasnovan na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su primjeni i u drugim zemljama regiona. On osigurava sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi s radom, posebna zaštita žena u vezi s materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline.

Dakle, fokus ovog zakona je na prevenciji, odnosno preduzimanju mjera zaštite u svakoj fazi rada.

Zakon je razmatran i usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH u septembru 2019. godine, a za  njegovo stupanje na snagu potrebno je i usvajanje u Doma naroda. S tim u vezi, važno je naglasiti da donošenje novog Zakona o zaštiti na radu predstavlja prvi korak u reformi ove oblasti u FBiH, čime će biti stvoren pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih akata, s ciljem njegove konkretizacije u odnosu na posebne djelatnosti. Na taj način će niti nastaveljno i usklađivanje propisa iz ove oblasti s pravnom stečevinom Evropske unije.

avci, radnici i cijela društva širom svijeta suočavaju, Međunarodna organizacija rada je objavila da će Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2020. godine biti fokusiran na rješavanje pitanja koja se odnose na izbijanje zaraznih bolesti na radnom mjestu, uz posebnu pažnju na pandemiju uzrokovanu pojavom i širenjem koronavirusa. Cilj je potaknuti nacionalni tripartitni dijalog o sigurnosti i zdravlju na radu, zbog čega i Međunarodna organizacija rada koristi ovaj dan kako bi podigla svijest o usvajanju sigurnih praksi na radnim mjestima i ulozi koju imaju službe za sigurnost i zdravlje na radu.

Stoga Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu i druge sudionike, da zajedno sa organima vlasti, udruženim djelovanjem nastave aktivnosti koje se odnose na generalno provođenje i unaprjeđenje mjera zaštite na radu, posebno onih koje u skladu s temom Međunarodne organizacija rada, da ove godine imaju fokus na prevenciji izbijanja zaraznih bolesti na radnom mjestu, saopćeno je iz ovog ministarstva.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU